Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (Air Traffic Services Personnel Training Organisation) jest elementem struktury Lotniczej Akademii Wojskowej. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji  personelu służb ruchu lotniczego, Ośrodek jest bezpośrednio podporządkowany służbowo Rektorowi - Komendantowi LAW.

W Ośrodku szkoleni są podchorążowie studiów dwustopniowych, studenci cywilni z kierunku Nawigacja, słuchacze studium oficerskiego, żołnierze zawodowi z jednostek wojskowych SZ RP w ramach szkolenia kursowego oraz zainteresowane osoby ze środowiska cywilnego w ramach kursów komercyjnych.

Ośrodek prowadzi szkolenie wstępne do licencji praktykanta-wojskowego kontrolera ruchu lotniczego
S-MATCL w zakresie:

- podstawowym;

- kontroli lotniska instrumentalnej z uprawnieniem uzupełniającym kontroli lotniska - ADI/TWR;

- kontroli zbliżania proceduralnej - APP;

-kontroli zbliżania dozorowanej (radarowej) - APS;

- kontroli podejścia za pomocą radaru podejścia precyzyjnego - PAR. 

Ponadto OSPSRL prowadzi szkolenia doskonalące i uzupełniające do uprawnień instruktorskich kontrolera ruchu lotniczego OJTI/STDI.

Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego posiada 2 certyfikaty Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

  1. PL/ATCO-TO/LAW/1- uprawniający do szkolenia wstępnego do licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego w zakresie:
    1. podstawowym;
    2. uprawnienia kontroli lotniska instrumentalnej z uprawnieniem uzupełniającym kontroli lotniska  - ADI/TWR;
    3. kontroli zbliżania proceduralnej  - APP.
  2. PL/FISP-TO/LAW - uprawniający do szkolenia wstępnego do świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej – AFIS, szkoleń odświeżających dla AFISO i instruktorów oraz uprawnień instruktorskich OJTI/STDI.