W pracowni elektroniki i elektrotechniki wykonywane są ćwiczenia laboratoryjne z elektrotechniki i elektroniki.

W ramach laboratorium z elektrotechniki studenci wykonują następujące ćwiczenia:

  • Badanie obwodów prądu stałego.
  • Badanie obwodów prądu sinusoidalnego.
  • Pomiar pojemności metodą techniczną.

Założenia i cel pracowni

Fizyka jest nauką doświadczalną. Zajęcia w zintegrowanej pracowni fizyki, mechaniki i termodynamiki stanowią integralną część wykładów z wyżej wspomnianych przedmiotów. Pozwalają na samodzielne zbadanie i zinterpretowanie zjawisk i procesów występujących w rzeczywistym świecie, a omawianych na wykładach oraz na rozwijanie pasji studentów poprzez samodzielne proponowanie eksperymentów. Daje to możliwość zastosowania ogólnych idei nauki do bardzo konkretnych przypadków z jakimi spotykać się będą przyszli inżynierowie.

Metoda eksperymentalna pozwala osądzić prawdziwość wszelkich teorii i rzeczywiście często było tak, że pewne teorie nie sprostały wymogom rzeczowego eksperymentu i musiały ulec modyfikacjom czy wręcz odrzuceniu. Oczywiście daje to pewność działania urządzeń, na których pracować będą absolwenci Lotniczej Akademii Wojskowej.

Praca w laboratorium nie daje zawsze odpowiedzi wprost. Celem jest nabycie umiejętności gromadzenia informacji i wiedzy poprzez obserwację rzeczywistości takiego ustawiania procesów i zjawisk, aby dawały możliwość manipulowania nimi i bycia rozpoznawalnymi. Uczy w ten sposób mądrego ingerowania w procesy świata rzeczywistego, co daje bardzo dobry wkład do dalszej współpracy naszych studentów z innymi ośrodkami i zakładami pracy.

Praktyczna umiejętność wykonywania doświadczeń i dalsza ich analiza ilościowa jest możliwa poprzez praktykę i powtarzanie. Jest to ogromnie ważne w takich naukach jak fizyka, termodynamika czy mechanika.

Wspomniana praktyka daje most łączący teorię z doświadczeniem i prawdziwym zrozumieniem praw rządzących naszym światem.

Główne cele zajęć w pracowni to:

  1. Samodzielna obserwacja zjawisk omawianych na wykładach. Ważne jest, aby student mógł samodzielnie weryfikować niektóre idee podane podczas wykładów.
  2. Zapoznanie się z urządzeniami służącymi do odczytów pomiarów oraz obsługi programów komputerowych, które służą do zbierania i opracowywania danych.
  3. Nauka technik eksperymentowania - to znaczy umiejętności sposobu zaplanowania eksperymentu, ustawienia stanowiska pomiarowego, wykonywania pomiarów, opracowania i interpretacji wyników.
  4. Nauka metod używanych do szacowania i analiz niepewności pomiarowych, wykorzystując podstawowe teorie prawdopodobieństwowe i rozumienie różnic między błędami systematycznymi a przypadkowymi.
  5. Nauka pisania raportów technicznych i sprawozdań z przeprowadzonych eksperymentów i towarzyszących im analiz wyników w sposób informatywny i skondensowany.

Zakres merytoryczny ćwiczeń:

Ćwiczenia laboratoryjne są ogniwem wiążącym teorię z praktyką, przyczyniają się do pogłębienia i utrwalenia wiedzy teoretycznej, umożliwiają praktyczne opanowanie metod badań naukowych właściwych dla nauk przyrodniczych.

Tematy i treść ćwiczeń zostały dobrane tak, aby studenci mogli poznać i opanować nowoczesną technikę badań eksperymentalnych, nabrać wprawy w przeprowadzaniu pomiarów oraz nauczyć się szacowania błędów pomiaru.

Ostatecznie studenci powinni nabyć umiejętność wyciągania z przeprowadzonych ćwiczeń właściwych wniosków na temat praw rządzących światem fizycznym. Jest to istotne szczególnie dla rozumienia podstaw techniki lotniczej i działania statków powietrznych oraz całego szeregu technologii stosowanych podczas operacji lotniczych w portach lotniczych i w czasie lotu. Daje to możliwość zagwarantowania bezpieczeństwa całego systemu sterowania i naprowadzania statków powietrznych a także zachowania bezpieczeństwa podczas lotu.

Wybrano ćwiczenia tak, aby kierunkować studentów na analizę zjawisk związanych z działalnością pilotów czy nawigatorów. Przede wszystkim studenci badają:

a) ruch po okręgu i związane z nimi wielkości dynamiczne – powiązane z momentami bezwładności, przyspieszeniami układów nieinercjalnych i przeciążeniami oraz siłami dośrodkowymi działającymi na każdego pilota,

b) badanie ruchu drgającego i związanego z nim rezonansem i zjawiskiem flateru,

c) zjawiska falowe dla fal dźwiękowych z całego zakresu fal słyszalnych i ultradźwiękowych i związane z nimi fale uderzeniowe,

d) problemy związane z mikrofalami, jako przekaźnikami informacji wymienianej metodami radarowymi czy siecią teleinformatyczną, ich soczewkowanie jak i polaryzację,

e) namagnesowywanie i rozmagnesowywanie ferromagnetyków w zastosowaniach do nośników informacji jawnej i niejawnej,

f) procesy cieplne i pojemność cieplną ciał, jakie towarzyszą każdemu procesowi fizycznemu a w szczególności podczas pracy lotniczych silników cieplnych,

g) zjawiska towarzyszące światłu laserowemu, które w dzisiejszych technologiach lotniczych jest nagminnie wykorzystywane,

h) przepływ płynu lepkiego i zjawiska temu towarzyszące, a w szczególności prawo Bernouliego i warstwa przyścienna,

i) zjawiska zachodzące w skali subatomowej takie jak fale materii, sterowanie ruchem elektronów czy działanie światłowodów jako te, które rządzą współczesnymi urządzeniami technicznymi precyzyjnego sterowania.

 

 

WYKAZ STANOWISK LABORATORYJNYCH

ZINTEGROWANEJ PRACOWNI FIZYKI, MECHANIKI

I TERMODYNAMIKI

Stanowisko nr 1 - Wyznaczanie ciepła właściwego fragmentu metalu.

Stanowisko nr 2 - Zestaw ćwiczeniowy do wyznaczania stosunku e/m elektronów.

Stanowisko nr 3 - Zestaw ćwiczeniowy do badania dyfrakcji na szczelinie i rozkładu Heisenberga.

Stanowisko nr 4 - Zestaw  ćwiczeniowy do dyfrakcji elektronów.

Stanowisko nr 5 - Zestaw ćwiczeniowy do określania histerezy ferromagnetyków.

Stanowisko nr 6 - Zestaw ćwiczeniowy do badania drgań harmonicznych sprężyny spiralnej, sprężyny połączone równolegle i szeregowo.

Stanowisko nr 7 - Zestaw ćwiczeniowy do dyfrakcji i polaryzacji mikrofal.

Stanowisko nr 8 - Zestaw ćwiczeniowy do ruchu obrotowego jednostajnego, jednostajnie przyspieszonego i momentu obrotowego.

Stanowisko nr 9 - Zestaw ćwiczeniowy do badania interferencji fal akustycznych, fali stojącej i dyfrakcji fal na szczelinie.

Stanowisko nr 10 - Zestaw ćwiczeniowy do badania światłowodów.

Stanowisko nr 11 - Zestaw ćwiczeniowy do badania mechaniki przepływów.

Stanowisko nr 12 - Zestaw ćwiczeniowy do badania interferencji kwantowej „Quantum eraser”.

 

View the embedded image gallery online at:
https://law.mil.pl/index.php/pl/laboratoria-zko#sigProId6549a8beba